2
dec

"Checkinatwork": aanwezigheidsregistratie bij grote bouwwerken: Hoe werkt het ?

«Checkinatwork» - т.е. обязательной электронной посещаемости - вступил в силу 1 апреля 2014 года и распространяется на все временные или передвижные строительных площадки , где работа осуществляется общее количество по меньшей мере € 500,000 без учета сумм НДС ..

Работа - «Проверка» применяется ко всем возможным работам, которые выполняются на недвижимом имуществе или части собственности. Подумайте о строительстве, ремонте, отделке, меблировке, ремонте, обслуживании, уборке и сносе.

Пороговая сумма - текущая пороговая сумма в размере 500 000 евро уже вызвала несколько проблем с интерпретацией:

  • Что должно произойти, если пороговая сумма превышена в ходе работ?
  • Как именно этот порог должен быть рассчитан для разных проектов в одном и том же месте для одного и того же клиента?
  • Какая работа в направлении

De RSZ heeft een eigen interpretatie omtrent de “Checkinatwork” gepubliceerd op www.socialsecurity.be, dewelke in de praktijk uiterst belangrijk is. 

Eenvoudig kan er gesteld worden dat alle bedragen van de overeenkomsten van elke aannemer die een overeenkomst met de bouwheer heeft afgesloten en tot hetzelfde project behoren opgeteld dienen te worden. De technische werken en de installatie-infrastructuur dienen hier echter niet bij opgeteld te worden.

De “Checkinatwork” is tevens nauw verbonden met de verplichting om bepaalde werken in onroerende staat online te melden via de Aangifte van Werken. De RSZ zal immers een verwittigingsbrief sturen, die vermeldt dat voor deze werken een aanwezigheidsregistratie moet gebeuren, zodra de aangegeven werken het drempelbedrag overschrijden. Eveneens zal de RSZ een affiche ter beschikking stellen met een QR-code die aangeplakt kan worden op de bouwplaats.

Voor wie ? - De “Checkinatwork” is verplicht voor elke natuurlijke persoon van Belgische of vreemde nationaliteit die aanwezig zijn op de bouwplaats om er werken in onroerende staat uit te voeren of prestaties te leveren van bouwdirectie-ontwerp, bouwdirectie-controle uitvoering, de coördinator-ontwerp en de coördinator-verwezenlijking. Zo dient een werfleider die zelf geen werkzaamheden uitvoert, zich niet te registreren. Een leverancier van een betonmolen dient zich ook niet te registreren, tenzij hij tevens de betonmolen gaat bedienen.

Wanneer ? - Men dient dagelijks - op voorhand of onmiddellijk - zijn aanwezigheid op de bouwplaats te registreren. De aanwezigheden dienen aldus geregistreerd te worden per werkdag en niet per effectieve prestatietijd. Er is bovendien geen “out” aangifte, waardoor werknemers die op dezelfde dag op meerdere plaatsen dienen te werken zich op elke plaats opnieuw dienen te registreren.

Hoe ? - De registratie dient te gebeuren in een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem, dewelke door de overheid ter beschikking gesteld zal worden. Dit systeem bestaat uit een gegevensbank, registratieapparaat en een registratiemiddel.

Het registratieapparaat bestaat uit verschillende elektronische applicaties. Zo kan het bestaan uit een gateaway – centrale computer – aan de ingang van de bouwplaats, een online dienst ( Webtoepassing “Checkinatwork”) of een mobiele online dienst. Via dat laatste kan met een smartphone of tablet de QR-code worden ingescand.

Verantwoordelijkheid ? - De bouwdirectie belast met de uitvoering – meestal de hoofdaannemer - dient het registratiesysteem ter beschikking te stellen en na te gaan of alle personen in het bezit zijn van een registratiemiddel dat compatibel is met het gekozen registratieapparaat. Elke aannemer dient het registratiesysteem dan weer ter beschikking te stellen van zijn onderaannemer op wie hij beroep doet.

Het dient opgemerkt te worden dat de wet bepaalt dat elke aannemer of onderaannemer een controleplicht heeft op diens onderaannemers en op elke individuele persoon onder hem in de keten die de bouwplaats betreedt. Het KB van 11 februari 2014 voorziet hiertoe in enkele verplicht op te nemen contractuele clausules. Uiteraard heeft ook elke persoon die zich aanbiedt op de bouwplaats de individuele plicht zijn aanwezigheid te vermelden, indien hij hiertoe verplicht zou zijn.

Einde - Zodra de werken voorlopig opgeleverd zijn of bij het einde van de contractuele relatie neemt de verplichte aanwezigheidsregistratie een einde. Het PV van voorlopige oplevering geldt als bewijs voor de sociale inspectiediensten.

Санкции. Среди прочего, социальные инспекторы Службы социального надзора в FPS WASO уполномочены контролировать обязанности в отношении « Проверка ». Несоблюдение этих обязательств будет наказываться Социальным Уголовным кодексом.

Само собой разумеется, что в отношении «проверки» в (суб) договорах о заключении договоров заключены некоторые договорные условия, поскольку существует обязательство по мониторингу. Кроме того, пороговая сумма будет уменьшена с января 2017 года и даже не будет существовать с 2018 года. Таким образом, «Checkinatwork» - это регистрация, которая обязательно должна быть проверена!

  • Для получения более практической информации: www.socialsecurity.be