Advocatenkantoor Verachtert & Haex

Advocatenkantoor Verachtert & Haex werd opgericht in 1995 en is intussen uitgegroeid tot een van de grootste advocatenkantoren in de regio. Wij beschikken over 2 vestigingen in de provincie Limburg: een hoofdkantoor in Oudsbergen en een bijkantoor in Pelt.

Ons team bestaat uit 11 advocaten afkomstig uit de hele provincie en bundelt ervaren krachten met jong talent. Wij bieden een uitgebreid gamma aan diensten in verscheidene rechtstakken.

Onze Missie

Advocatenkantoor Verachtert & Haex biedt u een kwaliteitsvolle dienstverlening op maat. Zowel particulieren als kleine en grote ondernemingen kunnen bij ons terecht.

Onze dienstverlening beperkt zich geenszins tot het voeren van juridische procedures. Ook aan het voorkomen en vermijden van geschillen wordt veel aandacht besteed. U kan op ons beroep doen voor advies in uw professionele activiteiten, voor de redactie van overeenkomsten, begeleiding bij onderhandelingen, ...

Indien u toch geconfronteerd wordt met een geschil, trachten wij steeds op pragmatische wijze een concrete oplossing uit te werken, waarbij we na grondige studie van uw dossier een afweging maken van de verschillende opties, ondermeer rekening houdend met de inzet, kostprijs en duurtijd.

Wij kunnen u bijstaan en/of vertegenwoordigen in elk stadium van het proces: besprekingen of onderhandelingen met derden, expertises, bemiddeling, bijstand bij verhoor in strafzaken, arbitrage, gerechtelijke procedures, ... Elke stap wordt door ons kantoor opgevolgd en u wordt stipt op de hoogte gehouden van de stand van uw dossier.

Verachtert & Haex hecht veel belang aan de persoonlijke relatie met haar cliënteel en staat voor een aanpak die gebaseerd is op vertrouwen en integriteit.

We beschikken over een ruime interne specialisatie ten aanzien van verschillende juridische aangelegenheden, welke wij voortdurend bijschaven door bijscholing en opleiding. Bovendien werken we nauw samen met derden die hun expertise en kennis delen in overige vakgebieden. Op internationaal vlak hebben wij banden met advocatenkantoren in onze buurlanden.

Specialisaties

Hieronder vindt u een niet-limitatieve greep uit de gebieden waarin ons kantoor actief is:

Familierecht

Huwelijkscontracten

Feitelijke en wettelijke samenwoning

Echtscheidingen

 • Voorlopige maatregelen
 • Onderhoudsgeld kinderen/echtgeno(o)t(e)
 • Echtscheiding Onderlinge Toestemming (EOT)
 • Echtscheiding Onherstelbare Ontwrichting (EOO)
 • Vereffening - Verdeling na echtscheiding

Adoptie

Bewindvoering - beschermde personen

Staat van personen (bv. Ontkenning vaderschap)

Nationaliteit

Erfrecht

 • Schenkingen
 • Testamenten
 • Legaten
 • Vereffening - Verdeling na overlijden

Contractenrecht

Koop-verkoop

Huur

 • Woninghuur
 • Handelshuur
 • Pacht
 • Gemene huur

Ruil

Lening en kredieten

Lastgeving

Borgtocht

Bewaargeving

Consumentenrecht

IT-overeenkomsten

Aansprakelijkheid en Verzekering

Verkeersrecht

 • Strafrechtelijke verdediging
 • Ongeval
 • Materiële/lichamelijke schade
 • Regres

Aansprakelijkheid voor anderen

 • Kinderen
 • Dieren
 • Gebouwen
 • Aangestelden

Medische en Beroepsaansprakelijkheid

Familiale aansprakelijkheid

Overheidsaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid

Verzekeringsrecht

 • Ongevallenverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering (BA, WAM)
 • Schadeverzekering (brand, diefstal)
 • Rechtsbijstand

Rechtspersonen en Insolventie

Vennootschappen

 • Bestuur/management
 • Geschillen
 • Gedwongen overdracht/overname
 • Koop-verkoop van aandelen
 • Due diligence

VZWs / Feitelijke verenigingen

Insolventierecht

 • WCO
 • Faillissementen
 • Collectieve schuldenregeling
 • Voorrechten en hypotheken

Beslagrecht

Bouwrecht

Vergunningen

Overeenkomsten

 • Aannemingsovereenkomst
 • Architectuurovereenkomst
 • Onderaanneming
 • Wet Breyne (koop op plan)

Aansprakelijkheid

 • Oplevering
 • Verborgen gebreken
 • Tienjarige aansprakelijkheid
 • Schade bij buren

Verzekeringen

 • ABR (Alle bouwplaats risico’s)
 • BA (aansprakelijkheid)
 • Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid

Arbeids- en Sociaal zekerheidsrecht

Arbeidsovereenkomst

 • Loon
 • Ontslag
 • Dringende reden
 • Termijnen
 • Vergoedingen

Arbeidsongevallen

Schijnzelfstandigheid

Ter beschikkingstelling

Sociale inspectie

Privacy

Handelsrecht / Ondernemingsrecht

Handelsfonds (overdracht van)

Handelstussenpersonen

 • Handelsagent
 • Makelaar
 • Concessiehouder

Handelspraktijken / Marktpraktijken

 • Oneerlijke concurrentie
 • Stakingsvorderingen

Transportrecht

Facturen en Incasso

Algemene voorwaarden

Intellectuele eigendom

Concurrentie / exclusiviteit

Goederenrecht

Eigendom

 • Mede-eigendom
 • Appartementsrecht
 • Burenhinder

Vruchtgebruik

Erfdienstbaarheden

Opstal- en erfpacht

Grensgeschillen

 • Afpaling
 • Gemene muur

Zekerheden

 • Pand
 • Hypotheek
 • Retentie

Strafrecht

Misdrijven

 • Misdrijven tegen personen
 • Misdrijven tegen goederen
 • Drugs
 • Fraude, witwassen
 • Faillissementsmisdrijven

Vorderingen

 • Verdediging
 • Burgerlijke partijstelling
 • Raadkamer, Kamer van Inbeschuldigingstelling, Correctionele rechtbank
 • Voorlopige hechtenis

Tarieven

Ons kantoor volgt de richtlijnen van de Orde van Vlaamse Balies. Deze richtlijnen luiden als volgt:

Een advocaat ontvangt een ereloon en een vergoeding voor de gemaakte kosten (zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons). Er bestaan geen vaste tarieven. Een advocaat bepaalt zelf welke financiële afspraken hij met zijn cliënt maakt.

Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend:

Volgens een uurtarief: de advocaat zal het aantal uren dat hij aan de zaak werkte vermenigvuldigen met het uurtarief. U kunt vragen om op regelmatige tijdstippen op de hoogte te worden gehouden van het aantal gepresteerde uren. Het uurtarief hangt af van de ervaring van de advocaat, de deskundigheid, of de zaak dringend is, de aard van de zaak enz.

 • Volgens de waarde van de zaak: de cliënt betaalt een bepaald percentage.
 • Volgens de geleverde prestaties: de cliënt betaalt volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid.
 • Vast bedrag: de cliënt en de advocaat komen een totaalbedrag overeen.
 • Jaarcontract: deze methode wordt vaak toegepast door bedrijven die verschillende zaken aan dezelfde advocaat bezorgen.

U kunt vooraf aan uw advocaat een schatting vragen van de kosten en het ereloon. Maak daarover duidelijke afspraken. Wij raden u aan om de financiële kant van uw dossier regelmatig met uw raadsman te bespreken en te evalueren.

Vaak is het moeilijk om bij aanvang een nauwkeurige schatting van de kosten te geven. Hoe een zaak precies zal verlopen, hangt af van verschillende factoren. Het kan dus gebeuren dat uw advocaat meer tijd nodig heeft dan hij eerst had gedacht. Hij moet u tijdig informeren over dit extra werk en u de extra kosten meedelen. Vraag hiernaar bij de bespreking van uw dossier. Heel vaak worden er voorschotten (provisies) gevraagd. Eventueel kunt u de betaling spreiden.

In een procedure zijn er ook nog gerechtskosten (van de rechtbank en de gerechtsdeurwaarder). Die moet u betalen, tenzij de rechter beslist dat de tegenpartij ze geheel of gedeeltelijk moet betalen samen met de rechtsplegingsvergoeding. Die vergoeding is een tussenkomst voor bepaalde prestaties van uw advocaat. Het bedrag van de vergoeding is wettelijk vastgelegd en hangt af van de aard van de zaak.

 • Hoofdkantoor - Oudsbergen
 • Bijkantoor - Pelt